Algemene Voorwaarden

1. Definities

2. Toepasselijkheid

3. Aanbiedingen

4. De overeenkomst

5. Prijzen

6. Levering van bewerkte Producten

7. Advieswerkzaamheden en productontwikkeling

8. Inschakeling van derden

9. Leveringen, Leveringstermijnen en Overmacht

10. Reclames

11. Eigendomsvoorbehoud

12. Duurtransactie: duur opzegging en verlenging

13. Betaling

14. Intellectuele, industriële eigendomsrechten en Geheimhouding

15. Inbreuk op rechten van derden

16. Aansprakelijkheid

17. Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken

18. Ontbinding

19. Verwerken Persoonsgegevens

20. Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

21. Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze

22. Overige bepalingen

23. Identiteit

Offerte

TOP